หลักสูตร “แนวทางบูรณาการ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน” (สำหรับบุคลากรครู)”

หลักสูตร “แนวทางบูรณาการ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน” (สำหรับบุคลากรครู) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในการบูรณาการความรู้ด้านการการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าไปในสาระวิชาและกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรในช่วงชั้นต่างๆ โดยครูที่ผ่านการฝึกอบรม บูรณาการการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจในโครงสร้างสาระความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้เห็นตัวอย่างเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่จะสามารถนำไปผนวกกับสาระวิชาตามกรอบของหลักสูตรที่จัดทำในโรงเรียน

ค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม