สมัครงานศูนย์รวมตะวัน

ตำแหน่ง                         ผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน         ศูนย์รวมตะวัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติ

 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารทั่วไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการพื้นที่ (อาคาร ระบบสาธารณูปโภค และสวน)
 • สามารถวางโครงร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปีและสามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มโครงการใหม่ๆได้
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีพลังในการเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ
 • ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Computer และโปรแกรมอาทิ เช่น Ms Word, Ms Excell
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและชีววิถีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 • วางแผน บริหารจัดการงานทุกด้านของศูนย์รวมตะวัน
 • บริหารจัดการดูแลอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ รวมทั้งแหล่งและสื่อเรียนรู้ต่างๆ ในศูนย์รวมตะวันให้สามารถรองรับกิจกรรมทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดการงานพัสดุ จัดซื้อ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัด
 • บริหารจัดการด้านกำลังคนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมให้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และโปร่งใส
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • จัดทำรายงานการดำเนินงาน
 • ดำเนินงานด้านความปลอดภัยของบุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์รวมตะวัน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

วิธีการสมัคร

เดินทางมากรอกใบสมัครด้วยตนเอง(รอนัดสัมภาษณ์ภายหลัง) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ มาที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนที่

หรือ ดาว์นโหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ E-mail : [email protected]

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร , สอบสัมภาษณ์ และ ทดลองปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณณภัทร ตั้งคติธรรม (โอ๊ต)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-4081600-03

ในวันที่ทางเรานัดสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายสี และแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ครบถ้วนและนั่งรอเรียกสัมภาษณ์หน้าห้องสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามผู้ที่มาถึงและส่งเอกสารครบถ้วนก่อน