เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดประชุมคณะกรรมการขึ้นที่ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยข้อสรุปจากที่ประชุมนั้นคือ การทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดและลึกขึ้น และสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการ ด้วยวิธีการที่กระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยขยายความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยกันสร้างองค์ความรู้ให้กว้างและลึกขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไป ทั้งนี้ทางคณะกรรมการและทีมทำงานรุ่นใหม่ของสมาคมฯได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ ผูกใจให้มีความสนิทสนมและเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ต่อยอดสู่การดำเนินงานของสมาคมต่อไป

     ขอขอบคุณในความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่พร้อมเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กันและเรา เราพร้อมจับมือกันก้าวสู่การสร้างคุณค่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป