ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร (โดยเฉพาะการพูดและนำกิจกรรมต่อสาธารณะ)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
 • อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย(อยู่ง่ายกินง่าย) พึ่งตนเอง สามารถวางแผนการปลูกพืชหมุนเวียน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สร้างสรรค์กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้

สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม AIA

ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ E-mail : [email protected]

วิธีการคัดเลือก

คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร , สอบสัมภาษณ์ และ ทดลองปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณณภัทร ตั้งคติธรรม (โอ๊ต)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 02-4081600-03

ในวันที่ทางเรานัดสัมภาษณ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายสี และแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ครบถ้วนและนั่งรอเรียกสัมภาษณ์หน้าห้องสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามผู้ที่มาถึงและส่งเอกสารครบถ้วนก่อน

ดาวน์โหลดและดูวิธีการส่งใบสมัครได้ที่นี้

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา