Bikehealthyplanet โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน

Bikehealthyplanet
โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน

ดร จิรพล สินธุนาวา


     การเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศและเป็น ต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพของทั้งผู้เดินทางและชุมชนที่มีเส้นทางการเดิน ทางผ่าน โดยที่การเดินทางส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางระยะสั้นที่อาจทดแทนได้ด้วยการเดิน และการใช้จักรยาน ในขณะที่การเดินทางอีกส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางระยะยาวที่มีความจำเป็นเพิ่ม มากขึ้นตามลำดับที่จะต้องลดลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายส่วนบุคลลและครัวเรือน และสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนด้วยการลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทาง และลดการสูญเสียเวลาที่ไม่จำเป็น ปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการเดินทางและเลือกวิธีการเดิน ทาง ซึ่งอยู่ที่เหตุจูงใจด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้บริหารกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่ทั้งจังหวัดและชุมชน จะต้องมีความตระหนักในความจำเป็นในบทบาทและการมีส่วนร่วมของตนเองในการเสริม สร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างสุขภาพของชุมชน การมีส่วนช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางที่สร้างเสริมสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ด้วยการเสริมสสร้างองค์ประกอบการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่

1. การสรรค์สร้างกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ประโยชน์ของการเดินทางด้วยจักรยานที่มีต่อ  สุขภาพ ต่อชุมชนและ ต่ออนาคตของตนเอง
2. การออกแบบและจัดทำกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าของการเดินทาง ด้วยจักรยาน และความจำเป็นที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางระยะสั้น การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อสันทนาการ และการเดินทางด้วยจักรยานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
3. การร้อยเรียงกิจกรรมที่จะนำไปสู่การเพิ่มพูนความตระหนักในประโยชน์ของการใช้ จักรยานและความจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว
4. การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้จักรยานในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้จักรยานในการเดินทาง
แนวทางสำคัญของโครงการจะอยู่ที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้จักรยานในการเดินทาง และเสริมสร้างแรงจูงใจในการใช้จักรยานให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการจุดประกายความคิดให้ผู้อื่น ได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพและลดแรงกดดันต่อระบบนิเวศด้วยการลด เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้จักรยานเพิ่มมากขึ้น
ประเด็นการให้ความรู้เสริมความเข้าใจเพิ่มความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการ ใช้จักรยานจะเชื่อมโยงประโยชน์ทางด้านสุขภาพกับการลดแรงกดดันต่อความอยู่รอด ของระบบนิเวศจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คลิ๊กลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์ข้างล่าง