การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ

การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ

   ในรอบ 5 ปีแต่ละโรงเรียนมักจะมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและใต้แผนยุทธศาสตร์จะถูกแบ่งออกเป็นแผนงานตามลักษณะงาน…

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน

           เมื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับความสำคัญถึงจุดที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ…