การประชุมเชิงปฏิบัติการและ Daycamp ที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

       เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ให้จัดการประชุมปฏิบัติการสัญจร สำหรับคณะทำงาน (Moblie workshop) และค่ายสัญจร (Daycamp) ให้กับนักเรียนแกนนำของโรงเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 140 ท่าน โดยเป็นการอบรมแบบคู่ขนานเพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าใจถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เห็นภาพตรงกันอย่างชัดเจน เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างไร้รอยต่อ บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจสร้างโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ให้เป็นโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเด่นได้อย่างแน่นอน