นิเวศวิทยา คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นมีทั้งมีชวิตและไม่มีชีวิต  โดยความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศนั้นจะเป็นในรูปแบบการถ่ายเทสารอาหารและพลังงาน โดยการถ่ายเทกันเป็นทอดๆจะเรียกว่า “ห่วงโซ่อาหาร” ซึงหากรวมๆกันหลายๆห่วงโซ๋เราจะเรียกสายสัมพ