ค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 เพราะการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ หน้าที่ ไม่ใช่ ภาระ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นเป็นงานที่ไม่ใช่หนังม้วนเดียวจบ แต่เป็นมหากาพย์เรื่องยาวที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้นทำให้บริบทของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตแตกต่างกันไป  และการเปลี่ยนเปลี่ยนในระดับกระบวนทัศน์ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนาน หากละเลยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก็เท่ากับการยอมให้องค์กรถอยหลังเข้าคลอง ไม่ทันยุคสมัย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มักนำมาใช้ คือ การส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ส่วนจะฝึกอบรมเรื่องอะไรนั้นก็ตามแต่ที่ทางองค์กรจะจัดสรรเพื่อเติมในส่วนที่บุคลากรขาดอยู่ เช่น ทัศนคติในการทำงาน,การตั้งเป้าหมาย,ทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับงาน,การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่ออดีตจะเน้นไปในเชิงของการนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากกว่า เพราะบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป บุคลากรเริ่มมีความรู้เรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูลมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้ว  เช่น การใช้เสริซ์เอนจิ้นอย่าง google จึงทำให้การจัดทำค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ต้องมีการปรับเพื่อให้ตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการและแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที

การจัดทำค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 จึงต้องทำให้มากกว่าการให้เนื้อหาสาระ นั่นคือ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การฝึกปฏิบัติลงมือทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนเกิดทักษะฝั่งแน่นติดตัวไปตลอด ทักษะสำคัญที่จะต้องบูรณาการเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ในค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์,ทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์,ทักษะการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไป,ทักษะการทำงานเป็นทีม ซึ่งทักษะเหล่านี้คือ ทักษะชีวิตที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์รวมตะวันได้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นดังที่กล่าวมาจึง เน้นในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเน้นสร้างทักษะชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการทักษะต่างๆเข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์รวมตะวัน ร้อยเรื่องให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มองให้ลึกไปถึงเรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ หน้าที่ไม่ใช่ภาระ เราทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ เพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะละเลยเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป


? สนใจหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือติดต่อสอบถามเรื่องจัดค่ายฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดต่อประสานงานโดยตรงที่ โทร : 02-408-1600
สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรสำหรับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ https://goo.gl/l8pYNv