หลักสูตรค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน ระดับ นักเรียน / นักศึกษา / เยาวชน

ค่ายนักเรียน / เยาวชนที่ศูนย์รวมตะวัน

ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรปลูกสร้างจิตสำนึก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังงาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรปลูกสร้างจิตสำนึก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังงาน

ค่าใช้จ่าย


** หมายเหตุ : รายละเอียดต่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าอบรม

download คู่มือจัดค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆในหลักสูตร

ความประทับใจผู้ที่เคยมาค่ายศูนย์รวมตะวัน