หลักสูตร “รับมือภัยพิบัติ (Survival camp)”

หลักสูตร “รับมือภัยพิบัติ

(Survival camp)”

หลักสูตร “รับมือภัยพิบัติ (Survival camp)” เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ การใช้ชีวิตให้อยู่รอดในยามที่ประสบกับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ด้วยกระบวนการค่ายที่เน้นการทำความเข้าใจต่อภัยพิบัติแต่ละชนิด และการฝึกปฏิบัติทั้งในในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงในฐานการเรียนรู้ต่างๆ จะทำให้เยาวชนที่เข้าค่ายมีความตระหนักรู้ต่อภัยพิบัติชนิดต่างๆ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการรับมือ รู้วิธีในการเตรียมตัวเองและสิ่งของ รวมทั้งการใช้ชีวิตในระดับหนึ่ง ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม