การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ การทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

   ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

         “ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด” หนึ่งในพุทธวจนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆ ตามหลักเหตุและผลสิ่งนี้ คือ เรื่องจริงที่ปฏิเสธมิได้ เราเป็นแบบเราอยู่ในปัจจุบันนี้ คือ การสั่งสมประสบการณ์ สร้างเรื่องราวอย่างต่อเนื่องมาจากอดีต เมื่อเหตุ คือ อดีต ผลก็คือ ปัจจุบัน และเมื่อเหตุ คือ ปัจจุบัน ผลก็ คือ อนาคต

            ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏอยู่ ณ. ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาโลกร้อน,มลภาวะเป็นพิษที่ขยายความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง หรือการลดลงของพื้นที่ป่า ย่อมเกิดสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีต ลองคิดเล่นๆแต่จริงจังว่า หากในอดีต เราใช้ชีวิตแบบปล่อยคาร์บอนน้อยๆหรือ Low Carbon ,ใส่ใจการปล่อยมลภาวะให้น้อยๆหน่อย รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าอย่างต่อเนื่อง  ลองคิดดูสิว่าในปัจจุบันโลกใบน้อยๆของเราจะสวยขนาดไหน ?

            หยุดมองอย่างโลกสวย หันกลับมามองความเป็นจริงกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ในอดีต ปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้น แต่ก็ไม่สายเกินไปที่พวกเราจะเรียนรู้เรื่องของอดีตให้ลึกซึ้งและแกะบทเรียนอันทรงคุณค่าเพื่อจะนำมาใช้กับปัจจุบันให้ดีที่สุด

            หากเราร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากตัวเราเอง เริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถทำได้เดี๋ยวนี้ เช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้,ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า,ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก,ใช้กระดาษให้คุ้มค่า 2 หน้า เพียงเท่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตได้ เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันนี้ คือ การลงมือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมในวันนี้

            เริ่มเดี๋ยวนี้ วันนี้กันเถอะ