https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
,

40 วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ภาคการผลิตเป็นองค์กรสำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก และในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม…
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริโภคอย่างไรให้ยั่งยืน ในแบบฉบับผู้บริโภคสีเขียว ตอนที่ 2

ในเมืองใหญ่ในปัจจุบัน ปัญหาปริมาณขยะตกค้างกำลังเป็นปัญหาใหญ่ การกำจัดขยะยังมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการเทกอง…
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริโภคอย่างไรให้ยั่งยืน ในแบบฉบับผู้บริโภคสีเขียว ตอนที่ 1

  ปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาหนักมานานโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ  เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่…
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
,

จัดการขยะด้วย 1A 4R

การงด-เลิก (Avoid)             เป็นการงดหรือเลิกการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง การบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น…
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
,

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA) หลักการของ LCA          การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์…
https://adeq.or.th/wp-content/uploads/2018/05/40วิธีสู่การผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
,

ความหมาย/ประเภท/องค์ประกอบและสาเหตุของขยะมูลฝอย

สารบัญ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปกับขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ขยะมูลฝอยคืออะไร ? การจัดการขยะ…