การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA)

หลักการของ LCA

         การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมตลอดทั้ง วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ กระบวนการผลิต การสกัดหรือ การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งาน มีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสีย ที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการพิจารณา “ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (From the Crave to Grave)” เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์ต้องมีแง่คิดเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกบริโภค คือ การคิดหน้า คิดหลัง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงเส้นทางชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง ให้ครอบคลุมตลอดชีวิตทั้งชีวิตของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องตรงกับความจำเป็นมากที่สุด มิใช่การเลือกตามกระแสโฆษณาหรือแฟชั่นเพียงอย่างเดียว

       คิดหน้า หมายถึง การพิจารณาก่อนที่จะซื้อสินค้า ว่าการได้มาซึ่งวัตถุดิบเหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยควรพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นต่างๆดังนี้

 • พลังงานความร้อน ไฟฟ้า
 • ทรัพยากรน้ำ
 • การใช้วัตถุดิบและการเกิดขยะมูลฝอย
 • การใช้สารประกอบหรือสารเคมีอันตราย
 • การปล่อยสารมลพิษออกสู่อากาศ น้ำ ดิน
 • การย่อยสลายของสารเคมี

       คิดหลัง หมายถึง การพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 • การเกิดขยะมูลฝอย
 • การใช้พลังงานในการกำจัด
 • การปล่อยสารพิษสู่ดิน น้ำ และอากาศ

ประโยชน์ของ LCA

 • ทำให้เกิดการประหยัดวัตถุดิบและพลังงานด้วยกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง
 • เป็นหลักในการตัดสินใจให้เกิดการเลือกใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ทำให้ของเสีย ที่จะเกิดขึ้นในขึ้นตอนการผลิตมีปริมาณน้อย ส่งผลให้ต้นทุนการบำบัดมลพิษที่จะเกิดขึ้นน้อย ตามไปด้วย
 • ช่วยลดปริมาณและลดการสะสมตัวของความเป็นพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
 • ทำให้ผู้บริโภคมีหลักในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด