สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพในทั้งในรูปแบบจังหวัด และสถานประกอบการ ด้วยการสานพลังนำกลไกสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมสร้างปัจจัยเอื้อในการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยออกแบบให้มีการดำเนินงานที่ประกอบด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการระดับพื้นที่ และ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ทั้งเชิงพื้นที่และกลไกต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่ร่วมสนับสนุน ร่วมดำเนินงาน จนประสบความสำเร็จในการคุ้มครองสุขภาพของวัยแรงงานในสถานประกอบการ โครงการฯจึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณเครือข่าย บุคลากรด้านสุขภาพและสถานประกอบการขึ้น ในงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ: สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการให้ประสบความสำเร็จ ยั่งยืน อย่างทั่วถึงต้องอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิชาการและสังคมที่เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ บนเป้าหมายร่วมเดียวกัน

คลิ๊กภาพข้างบนเพื่อเข้าชมนิทรรศการออนไลน์