โรงเรียน

 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 2. โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง
 3. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
 4. โรงเรียนสมุทรปราการ
 5. โรงเรียนสาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
 6. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
 7. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 8. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 9. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร
 10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3)
 11. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 12. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 13. โรงเรียนเลยพิทยาคม (โครงการ English Program)
 14. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 15. โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
 16. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
 17. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: โครงการการศึกษานานาชาติฯ
 18. โรงเรียนระยองวิทยาคม
 19. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 20. โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 21. โรงเรียนอรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร
 22. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
 23. โรงเรียนนวมินทร์ชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
 24. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 25. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
 26. โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
 27. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
 28. โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
 29. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 30. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 31. โรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
 32. โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
 33. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
 34. โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 35. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
 36. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 37. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 38. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จังหวัดสมุทรปราการ
 39. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
 40. โรงเรียนจันหุ่นบําเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 41. โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
 42. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 43. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 44. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
 45. โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 46. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 47. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
 48. โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
 49. โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) กรุงเทพมหานคร
 50. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
 51. โรงเรียนเมืองกระบี่
 52. โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
 53. โรงเรียนในพระบรมชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 54. โรงเรียนเพลินพัฒนา
 55. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

หน่วยงานราชการ

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และขอนแก่น 3: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. เทศบาลนครเกาะสมุย
 3. โรงพยาบาลราชวิถี
 4. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง
 5. ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร
 6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน
 7. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
 8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 9. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 10. โรงไพ่ กรมสรรพสามิต
 11. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
 12. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 13. กรมควบคุมโรค
 14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
 15. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 16. เทศบาลตำบลท่าไม้ จ.กาญจนบุรี
 17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
 18. กรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 19. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 20. สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
 21. สำนักงานเขตพญาไท
 22. เทศบาลนครนนทบุรี
 23. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ร่วมกับชมรมท่องเที่ยวเกาะหมาก
 24. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 25. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 26. องค์กรบริหารส่วนตำบล ตำบลคลองแดน จ.สงขลา
 27. อุทยานหลวงราชพฤษ์
 28. เทศบาลนครอ้อมน้อย
 29. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 30. องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
 31. กศน.อำเภอหันคา จ.ชัยนาท
 32. เทศบาลบ้านโข้ง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 1. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 2. การไฟฟ้านครหลวง
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 5. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน)

มหาวิทยาลัย

 1. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
 3. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
 4. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

บริษัทเอกชน

 1. บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
 2. บริษัท ธนาภัณฑ์ค้าไม้ จำกัด
 3. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
 4. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 5. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
 7. บริษัท ตรีสาน พริ๊นติ้ง จำกัด
 8. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
 9. โรงพยาบาลเลิดสิน
 10. บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด
 11. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย จำกัด
 12. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัทบางจากปิโตเลี่ยม จำกัด มหาชน
 13. บริษัท บรอกคาชท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
 14. บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
 15. บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO GROUP)
 16. Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing Co.,Ltd
 17. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 18. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดรัสตรี้ส์ จำกัด