5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก Time for Nature ถึงเวลาที่เราต้องตื่นรู้ กู้สิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติเรื่อง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์(UN…
newnormal newmind

New normal New Mind---ปรับใจใหม่ให้พร้อมรับความปกติใหม่

        ใดใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง นั้นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวินาที ก่อนหน้านี้หายใจเข้า…