5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก Time for Nature ถึงเวลาที่เราต้องตื่นรู้ กู้สิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติเรื่อง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์(UN…