ค่ายครึ่งวันหรือ 1 วัน (ให้บริการเป็นกลุ่มไม่ต่ำกว่า 30 คน และต้องนัดหมายล่วงหน้า) เป็นโปรแกรมที่มีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีเวลาในการเรียนรู้ไม่มากนัก (3-6 ชม.) แต่ต้องการให้ผู้ที่มาได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียนที่พานักเรียนมาทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ หรือหน่วยงานที่พาพนักงานมาทำกิจกรรมพัฒนาองค์กรหรือกิจกรรมด้าน CSR ในพื้นที่ที่ใกล้กับศูนย์รวมตะวัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม