หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green and Clean livings)

หลักสูตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green and Clean livings) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับหน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรตนเองเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในขณะที่บุคคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม