การเดินทางเพื่อโลกสวย

     เป็นสถานีความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มียานพาหนะรถยนต์ ภายในสถานีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางรูปแบบต่างๆ ที่เน้นวิธีประหยัดพลังงาน เช่น การเดิน จักรยาน รถยนต์ การเดินทางแบบ Car pool วิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสนมอ เพื่อส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม