เปิดโลกพลังงาน

     ทรัพยากรพลังงานถือเป็นสิ่งที่ทำให้โลกเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด และมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในทุกกิจกรรม แต่ในปัจจุบันพลังงานถือเป็นทรัพยากรที่มีข้อจำกัดอย่างมากในทุกมิติที่มนุษย์ต้องดิ้นรนเพื่อหาทางจัดการให้ได้

     สิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของสถานีนี้คือ การปลูกฝังความรู้และแนวความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงาน ความรู้พื้นฐานทางด้านพลังงาน การถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศ รูปแบบของพลังงาน แหล่งพลังงานชนิดต่างๆ ผ่านสื่อประกอบที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัส รวมทั้งเกมส์ นำไปสู่การเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี