แสงสว่างเพื่อโลกสวย

     พลังงานถือเป็นจุดกำเนิดของแสงสว่างที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการของหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งประสิทธิภาพการส่องสว่างและประสิทธิภาพด้านการประหยัดไฟ ในสถานีนี้จะให้ผู้เข้าอบรมได้เปรียบเทียบความแตกต่างของหลอดไฟในแต่ละยุคสมัย ประเภทของหลอดไฟในปัจจุบัน หลักการทำงานของหลอดไฟแต่ละชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน  ตลอดการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลอง สัมผัสและฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสนุกสนาน