ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา “ศูนย์รวมตะวัน” คือ สถานที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในเชิงนิเวศวิทยา รวมถึงพลังงานและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติอันงดงามจะช่วยเปิดใจผู้แสวงหาให้เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้ เราได้รวบรวมมุมงดงามที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้มาให้ชมกัน

สวน 350 ppm

เรียนรู้การพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหาร