เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

       

นโคทร ศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

นิชา  ทองนุช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

นิราวรรณ มุขวัติ (จิ๊บ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ณัฐพงษ์  จิตรเอื้อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ดำรงศักดิ์  หลวงไกร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ภานุวัฒน์  เมืองเลน

เจ้าหน้าส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

ณฐิกา  เบี่ยงกลาง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (ประจำศูนย์รวมตะวัน)

กิติศักดิ์  สร้อยสน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมตะวัน

สุภาภรณ์  แสงคำ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สุนิดา  สันติพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรกิาร การเงินและบัญชี

ภาสกร  ผุยพงษ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร