เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นโคทร ศรีจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและโครงการ

“เดินทางโดยใช้รถสาธารณะและมีสติก่อนใช้พลังงาน”

กิติศักดิ์   สร้อยสน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รวมตะวัน

“รู้ลดขยะ  รู้ใช้น้ำ รู้ประหยัดไฟฟ้า”

กิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

“ทางเดียวกันไปด้วยกัน เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง”

ไปรยา  ระถีกา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและพอเพียง”

ภาสกร  ผุยพงษ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

“ใช้สติในการตัดสินใจ ทั้งเรื่องการกิน อยู่ ใช้ ให้ถี่ถ้วน”

สุภาภรณ์  แสงคำ

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

“เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน”

ณภัทร  ตั้งคติธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและจัดซื้อ

“ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ”