เราเหลือเวลาบนโลกเท่าไหร่
ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

          แหล่งพลังงานเกือบทั้งหมดของระบบภูมิอากาศของโลกมาจากรังสีดวงอาทิตย์ โดยเริ่มต้นจาการที่รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลก…
ภาวะโลกร้อน
,

จัดการขยะด้วย 1A 4R

การงด-เลิก (Avoid)             เป็นการงดหรือเลิกการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง การบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น…
ภาวะโลกร้อน
,

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA) หลักการของ LCA          การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์…
ภาวะโลกร้อน
,

ความหมาย/ประเภท/องค์ประกอบและสาเหตุของขยะมูลฝอย

สารบัญ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปกับขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ขยะมูลฝอยคืออะไร ? การจัดการขยะ…
ภาวะโลกร้อน
,

การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 1.การป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล การรั่วไหลและการสูญเสียเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการจัดการน้ำ…
ภาวะโลกร้อน
,

วัฏจักรน้ำ/ปริมาณน้ำและระบบนิเวศของน้ำ

           น้ำ บนโลกของเรามีปริมาณที่แน่นอน ทั้งน้ำในทะเล น้ำที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน น้ำในบาดาล…
ภาวะโลกร้อน
, ,

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำ

น้ำคืออะไร  น้ำเป็นสารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง มีสูตรเคมีคือ H2O โมเลกุลของน้ำประกอบด้วยออกซิเจน 1อะตอมและไฮโดรเจน 2…
ภาวะโลกร้อน