Zero Waste ขยะเหลือศูนย์ เป็นจริงได้ไม่ใช่แค่ฝัน

zerowaste-เป็นจริงได้

ในปัจจุบันประเทศไทยมีขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมากกว่า 26 ล้านตัน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการฝังกลบหรือโดยวิธีการเผา ซึ่งวิธีการดังกล่าวถึงแม้จะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ไม่ได้เป็นแนวทางที่สามารถลดปัญหาขยะได้อย่างแท้จริง เพราะจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก ทางน้ำและทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้ได้เพียงแค่ทุกคนบนโลกช่วยกันลดปริมาณขยะลงให้เหลือน้อยที่สุดก็เพียงพอที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น

แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง อีกทั้งเพื่อลดปัญหามลพิษต่างๆจากการกำจัดของเสียโดยวิธีการฝังกลบและ/หรือเตาเผาอีกด้วย เพราะในปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านพื้นที่สำหรับกำจัดของเสียและวิธีการควบคุมมลพิษด้านกลิ่นและไอระเหยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ค่อนข้างสูง และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมหาศาล

หลักการของ Zero Waste

zero-waste คืออะไร

มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถผลักดันสังคมให้ก้าวไปสู่สังคม Zero Waste Society ได้ง่ายๆเพียงใช้หลักการที่เรียกว่า 1A3R ซึ่งประกอบด้วย

     Avoid หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกำจัด
     Reduce ลดการซื้อ การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ
     Reuse การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่
     Recycle การนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

จริงๆแล้ววิธีการ 1A3R ไม่ใช่วิธีที่ไกลตัวเกินไป แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ทำง่ายๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราอาจไม่ต้องรีบร้อนทำทีเดียวทุกวิธี แต่สามารถที่จะเริ่มทำทีละอย่างจากง่ายไปยาก โดยเรามีตัวอย่าง 10 วิธีง่ายๆเพื่อจะสร้างสังคม Zero Waste ให้เป็นจริงได้

10 วิธีอยู่อย่างไร ให้ก้าวสู่สังคม Zero Waste

  1. ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่
  2. คิดก่อนซื้อ
  3. ปฏิเสธถุงพลาสติก
  4. ใช้ปิ่นโตหรือกล่องพลาสติกห่อข้าวแทนกล่องโฟม
  5. ใช้กระดาษ 2 หน้า
  6. ทานอาหารให้หมดจาน
  7. เสื้อผ้ามือสอง
  8. แยกขยะ
  9. ทานอาหารที่ร้านแทนการห่อกลับบ้าน
  10. ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

ขยะเป็นศูนย์มิใช่เรื่องเพ้อฝัน ขอเพียงแต่ลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เริ่มได้เดี๋ยวนี้ เราจะได้เห็นสังคมแห่ง Zero Waste แน่นอน ด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและภาพจาก http://www.energysavingmedia.com/

————————————————–

ศูนย์รวมตะวัน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่ zero waste อย่างครบวงจร ซึ่งขยะนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ยากต่อการจัดการ แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าการจัดการปัญหาระดับบุคคลจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถแก้ปัญหาระดับชาติได้  เราจึงจัดสถานีที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขยะ ผลกระทบ แนวทางในการจัดการขยะในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการละ ลด และเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีสาระเกี่ยวกับการบริโภคสีเขียว การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle assessment)

? สนใจหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือติดต่อสอบถามเรื่องจัดค่ายฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ติดต่อประสานงานโดยตรงที่ โทร : 096 – 6421093 หรือ 02-408-1600
สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรสำหรับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ https://goo.gl/l8pYNv

download คู่มือจัดค่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม