การประชุมชี้แจงแบบประเมินประจำปี 2559 ในโครงการ Energy Mind Award

          โครงการ Energy Mind Award หรือโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยการร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในปี 2560 ที่จะถึงนี้ และเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน ที่ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแบบประเมินประจำปี 2559 ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยช่วงเช้ามีการบรรยายชี้แจงแบบประเมินการดำเนินการด้านอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประจำปี 2559 โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทบทวนกรอบการดำเนินการและรายงานสถานการณ์ของโรงเรียนด้านต่างๆ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2558 ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการคำนวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและน้ำรวมเพื่อนำไปคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกับการประเมินในหมวดที่ 9 โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 69 โรงเรียนและมีโรงเรียนใหม่ที่ส่งเข้าร่วมโครงการ 15 โรงเรียน นอกนานี้ในงานยังมีการเปิดตัว team master energy award เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงช่วยคอยช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆให้บรรลุเป้าหมายการประเมิน รายละเอียดต่างๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่