เพราะป่าไม้คือลมหายใจ เราจึงต้องรักษ์ป่า 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก

ต้นไม้ต้นใหญ่ 1 ต้นสามารถผลิตออกซิเจนให้เราได้มีอากาศหายใจมากถึงปีละ 2 คน ในปัจจุบันประชากรโลก 7 พันกว่าล้านคนจะต้องใช้ต้นไม้มากเพียงใดถึงจะพอให้เราได้หายใจกัน

เป็นที่ทราบดีว่าประโยชน์ของป่าไม้มีมากมาย ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้เราหายใจเท่านั้น ยังมีมิติอื่นๆป่าไม้ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น มิติที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์เพื่อช่วยลดโลกร้อน (ต้นไม้หลายชนิดดูดซับก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ 9 – 15 กิโลกรัมต่อปี) มิติของการเป็นแหล่งต้นน้ำ มิติที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลากทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงเป็นแหล่งลดความรุนแรงของอุทกภัย เหล่านี้ คือ คุณค่าของป่าไม้ที่มีต่อมวลมนุษยชาติมานานนับหลายล้านๆปีมาแล้ว แต่สิ่งที่น่าตกใจในตอนนี้ คือ จำนวนป่าไม้กลับลดน้อยลง โดยจากผลการประเมินสถานการณ์ป่าไม้จริงๆ ชี้ว่าตั้งแต่ปี 1990 โลกสูญเสียพื้นที่ป่าถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าพื้นที่ของทวีปแอฟริกาใต้ หรือทุกๆ 1 ชั่วโมง พื้นที่ป่าจะหายไปขนาดเท่าสนามฟุตบอลไซส์มาตรฐาน (7,140 ตารางเมตร) จำนวน 800 สนาม/ชั่วโมง (ข้อมูลจาก https://greennews.agency/?p=16212) 

ปัจจุบันสาเหตของการสูญเสียพื้นที่ป่ามีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การบุกรุกเพื่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เช่น การสร้างอาคาร ที่พักอาศัย การทำถนน การบุกรุกเพื่อทำการเกษตร การบุกรุกเพื่อตัดไม้ที่มีราคา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นำไปสู่การลดพื้นที่ป่า ตัดป่าออกเป็นส่วนย่อมๆ ขาดช่วง เป็นผลต่อการหากินของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง ที่ต้องใช้พื้นที่หากินเป็นวงกว้าง เมื่อพื้นที่ป่าลดลงนั้นหมายถึงว่าแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าก็น้อยลง สุดท้ายจึงส่งผลต่อการที่สัตว์ป่าต้องออกมารบกวนชาวบ้านที่ปลูกพืชผลที่สัตว์ป่าชอบกินตามแนวเขตใกล้ป่า กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่าที่ออกมาเป็นข่าวอยู่เสมอ

ปรากฎการณ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นคล้ายกับเราเล่นบูมเบอร์แรง ที่เมื่อเราเริ่มสร้างปัญหาสุดท้ายปัญหาก็ย้อนกลับมาที่เรา หากเรายอมรับและเข้าใจหันย้อนกลับมามองว่า การอนุรักษ์ป่าไม้นั้นจะเป็นผลดีต่อสัตว์ป่าและตัวเราเองได้ ต่อจากนี้เป็นต้นไปเราคงจะไม่ต้องนึกถึงป่าไม้เพียงแค่วันป่าไม้โลกเท่านั้น เราจะนึกถึงป่าไม้ให้ได้ทุกวัน โดยหากไม่มีโอกาสปลูกป่าหรือรักษาป่าเอง อยู่ที่บ้านก็สามารถมีส่วนช่วยรักษาป่าไม้ได้โดยการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้เกิดการสูญเสีย รั่วไหลโดยไม่จำเป็น เพราะอย่าลืมว่าหากเราใช้พลังงานอย่าสิ้นเปลืองนั้นก็หมายความว่า เราต้องมีการสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและสายส่งกว่าจะส่งมาถึงบ้านเรา ซึ่งต้องไปรบกวนพื้นที่ป่า รบกวนสัตว์ป่า

ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาป่า ต่อลมหายใจของเราให้ยาวนาน

#วันป่าไม้โลก