เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน 30 ท่านเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทาง อบต.คลองแดนจะนำไปต่อยอดกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและการปรับใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารและพนักงานอบต.คลองแดนเป็นอย่างสูง โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง