เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเราเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพราะหากพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีปัญหาย่อมส่งผลกระทบย้อนกลับมาสร้างปัญหาให้กับเราอย่างแน่นอน โรงเรียนสตรีนนทบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงการ “กินอยู่รู้ใช้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม” โดยใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมรวม 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 25 – 26 ธันวาคมที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสอดแทรกไปโดยสาระตั้งแต่ การย้อนกลับไปดูแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนคริทร์เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนการกว่าจะได้ไฟฟ้ามาแต่ละ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง นั้นยากลำบากและสร้างผลกระทบมากน้อยเพียงใด จากนั้นช่วงเย็นจึงเข้าไปเรียนรู้อย่างตื่นเต้นและสนุนสนานกับสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับว่า หากพลังงานหมดไปจากโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้น ? กับการที่เราต้องเข้าไปใช้ชีวิตใน “โลกไร้ตะวัน”

     เมื่อเรียนรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในวันแรกแล้ว จนเกิดคำถามในใจกันว่า “เอ๊ะ…เมื่อเจอปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหากันอย่างไร ?”  ซึ่งนำสู่กระบวนการเรียนรู้ในวันที่สองเพื่อหาเครื่องมือในการแก้ปัญหา  เครื่องมือนั้นก็คือ การใช้หลักของการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Life Cycle Assessment : LCA) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการเลือกสรรวัตถุดิบ,เลือกอุปกรณ์การทำอาหารรวมถึงภาชนะใส่อาหาร ตลอดจนการปรุงอาหารที่ต้องพิจารณาเรื่องการใช้เชื้อเพลิง เศษอาหาร และน้ำล้างภาชนะ ทุกขั้นตอนจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้คุ้มค่าที่สุด

       ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าของการกินอยู่ รู้ใช้ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้า ทางศูนย์จะได้ให้บริการโรงเรียนสตรีนนทบุรีอีกครั้ง