,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1

       เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (gifted) และคณะครูเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียน สู่การลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานเป็นทีม เพิ่มเติมอีกด้วย ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางโรงเรียนฯที่ได้มอบความไว้วางใจให้ศูนย์ตะวันได้บริการทางวิชาการ พบกันอีกครั้งในรุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 ตุลาคมนี้