เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และกลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง จ.นนทบุรี สู่การศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริม ส่งเสริม พัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำนวนกว่า 80 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสร้างเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น สร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตประจำไว้ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ฐานการเรียนรู้อาคารประหยัดพลังงานและรู้ใช้พลังงาน รู้การจัดการน้ำ รู้การจัดการขยะ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีมาก มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆที่ทำอยู่มาต่อยอดกับหลักการต่างๆของการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และกลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง จ.นนทบุรี เป็นอย่างสูงที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและเลือกศูนย์รวมตะวันเป็นหนึ่งในแหล่งเติมเต็มในการเรียนรู้ โอกาสยินดีต้อนรับอีกครั้ง