ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆและคณะครูจำนวนกว่า 170 คนจากโรงเรียนหนองฉางวิทยา มาไกลจากจังหวัดอุทัยธานี สู่การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนกับค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคมที่ผ่านมา โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้จัดในรูปแบบคู่ขนานซึ่งแบ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้แยกเป็นม.ต้นและม.ปลายคู่ขนานกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแรงและสลับกับฝนตก น้องๆยังมีแรงพลังที่พร้อมเรียนรู้อยู่อย่างเต็มเปี่ยม

วันแรกเปิดฉากด้วยการละลายพฤติกรรมและจากนั้นเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ โดยพี่ ม.ปลายเข้าสู่ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ศึกษาระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการวัดปริมาตรไม้ การปกคลุมของชั้นเรือนยอดและปกคลุมผิวดิน การศึกษาหินและดิน ตลอดจนการศึกษาความชัน ในส่วนน้องม.ต้น ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ำและต้นกำเนิดของการผลิตพลังงานฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ จากนั้นในคืนน้องๆได้ร่วมทำกิจกรรมดูดาวและศึกษาชีวิตส่วนตัวของพืชในประเด็นการเดินทางของเมล็ดพันธุ์ผ่านคลิปวีดีโอ จบคืนแรกน้องๆแยกย้ายเข้าที่พัก

วันที่สองวันนี้จะเป็นวันที่ทั้งน้องม.ต้นและม.ปลายเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเขตป่าอนุรักษ์จริงๆ โดยม.ต้นจะแยกไปศึกษาระบบนิเวศลำธารและม.ปลายเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ โดยทำหน้าที่เป้นนักสืบลำธารและนักสืบป่าไม้นั่นเอง ทั้งนี้น้องๆจะได้สัมผัสธรรมชาติของจริง เปียกจริง(เพราะต้องลงน้ำ) เพื่อใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลทั้งทางกายภาพและชีวภาพเพื่อหาความสัมพันธ์กันในระบบนิเวศ จากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์ เรียบเรียงและนำเสนอต่อไป ในช่วงกลางคืนน้องๆได้ผ่อนคลายกับการแสดงรอบกองไฟที่พี่ม.ปลาย น้องม.ต้นต้องจับมือกันสร้างสรรค์การแสดงเพื่อสะท้อนความเข้าใจต่อการเรียนรู้ของทั้ง 2 วันที่ผ่านมาซึ่งน้องๆทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความตั้งใจ จนขนาดที่ว่ากรรมการให้คะแนนหนักใจมากๆที่จะตัดสินให้กลุ่มไหนชนะเลิศ

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่วันที่ 3 วันนี้จะเป็นวันที่น้องๆได้ประมวลความรู้ทั้งที่เรียนมาและเก็บเกี่ยวความรู้จาก 2 วันที่ผ่านมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่จะส่งให้เมล็ดพันธุ์ได้เดินทางออกไปไกลที่สุด กับกิจกรรมที่ชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์พิชิต Seed bomb โดยน้องๆจะได้ฝึกการจัดการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม รวมถึงฝึกการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  ทางศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ และขอขอบคุณทางคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่ไว้วางใจให้เราได้จัดกระบวนกาเรียนรู้ให้กับน้องๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงเรียนจะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง ขอบคุณจากใจครับ