El Niño มาจากศัพท์ภาษาสเปนที่แปลว่า “เด็กชายตัวน้อย” หรือ “ลูกพระคริสต์” หมายถึงวัฏจักรของสภาพอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรที่อุ่นกว่าค่าเฉลี่ยตามแนวเส้นศูนย์สูตร รูปแบบภูมิอากาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของความซับซ้อนที่กว้างขึ้น ซึ่งเรียกว่าวัฏจักรเอลนีโญ-การสั่นทางตอนใต้ (ENSO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผันผวนของอุณหภูมิระหว่างมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของพลวัตของสภาพอากาศโลก และการเกิดขึ้นของมันอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบสภาพอากาศ ระบบนิเวศน์ เกษตรกรรม และเศรษฐกิจทั่วโลก

กลไกการเกิด

ภายใต้สภาวะปกติ ลมค้า (trade winds) ที่พัดจากตะวันออกไปตะวันตกทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกจะพาน้ำผิวดินอุ่นไปทางแปซิฟิกตะวันตก ทำให้ระดับน้ำบริเวณอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สูงกว่าชายฝั่งเอกวาดอร์และเปรูถึง 60 เซนติเมตร ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนแก่มวลน้ำก้อนนี้ และเมื่อเวลาผ่านไป น้ำอุ่นจะถูกแทนที่ด้วยน้ำเย็นจากส่วนลึก ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า upwelling (การที่มวลน้ำเย็นขึ้นไปแทนที่ชั้นน้ำอุ่น นำพาสารอาหารด้านล่างขึ้นมาเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเล)

เอลนีโญเริ่มต้นขึ้นเมื่อลมค้า(trade winds) เหล่านี้อ่อนกำลังลง หรือในบางกรณีมีการกลับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้น้ำผิวดินที่อุ่นขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกตามแนวเส้นศูนย์สูตร จากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก การเปลี่ยนแปลงของน้ำอุ่นนี้ทำให้เกิดการลดลงของระดับน้ำที่สูงขึ้นนอกชายฝั่งของอเมริกาใต้ ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้น

ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/เอลนีโญ


ภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/เอลนีโญ

ความเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเอลนีโญกับภาวะโลกร้อนเป็นหัวข้อที่ซับซ้อน สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิง

  1. อิทธิพลต่ออุณหภูมิโลก ระหว่างเหตุการณ์เอลนีโญ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นชั่วคราว โปรดทราบว่านี่เป็นผลกระทบระยะสั้นและแตกต่างจากแนวโน้มภาวะโลกร้อนในระยะยาวที่เกิดจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์
  1. ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าจะยังไม่มีการพิสูจน์อย่างแน่ชัด แต่แบบจำลองสภาพภูมิอากาศบางแบบชี้ให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนอาจทำให้ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงขึ้น เมื่อกิจกรรมของมนุษย์เพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ความร้อนที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศอาจนำไปสู่สภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงเหตุการณ์เอลนีโญ
  1. อิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นต่อความถี่หรือความรุนแรง มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบว่าภาวะโลกร้อนอาจส่งผลต่อความถี่หรือความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากความรู้ของฉันในเดือนกันยายน 2021 ฉันทามติทางวิทยาศาสตร์คือ แม้ว่าภาวะโลกร้อนอาจเปลี่ยนแปลงแง่มุมบางประการของ ENSO แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าจะทำให้เหตุการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นบ่อยหรือรุนแรงขึ้นหรือไม่ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงความสัมพันธ์นี้

แม้ว่าเอลนีโญและภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งสามารถขยายผลกระทบต่อสภาพอากาศโลกและรูปแบบสภาพอากาศ ปฏิสัมพันธ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่นเดียวกับการปรับปรุงความเข้าใจของเราและการทำนายเหตุการณ์เอลนีโญ

ผลกระทบของเอลนีโญ

เอลนีโญมีผลกระทบหลากหลาย มีอิทธิพลต่อรูปแบบสภาพอากาศและสภาพอากาศทั่วโลก ภูมิภาคต่างๆ สามารถประสบกับสภาวะที่ฝนตกมากขึ้นหรือแห้งผิดปกติ สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นหรือเย็นลง และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบลม การหยุดชะงักเหล่านี้อาจนำไปสู่น้ำท่วม ภัยแล้ง และเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบนิเวศของมนุษย์

ในแง่ของสังคมมนุษย์ ผลกระทบต่อการเกษตรอาจรุนแรง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณน้ำฝนอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการเพาะปลูกหรือผลผลิตลดลง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในหลายภูมิภาค อุตสาหกรรมประมงอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อาหารทางทะเลที่เกิดจากน้ำผิวดินที่อุ่นขึ้น

ในทางนิเวศวิทยา เอลนีโญสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในระบบนิเวศทางทะเลและบนบก ตัวอย่างเช่น แนวปะการังอาจประสบปัญหาการฟอกขาวเนื่องจากอุณหภูมิของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้น บนบก รูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสามารถรบกวนวงจรการผสมพันธุ์ของสัตว์หลายชนิด ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของประชากร

เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบภูมิอากาศของโลก แม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากภาวะโลกร้อน แต่ปรากฏการณ์ทั้งสองสามารถโต้ตอบในรูปแบบที่ซับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ในขณะที่โลกของเราร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างปรากฏการณ์เหล่านี้และการบรรเทาผลกระทบนั้นมีความสำคัญมากขึ้น การวิจัยอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบรูปแบบภูมิอากาศเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์และตอบสนองต่อผลกระทบได้ดีขึ้น ปกป้องทั้งชุมชนมนุษย์และระบบนิเวศ