มาตรการป้องกัน COVID-19 ที่ศูนย์รวมตะวัน

ศูนย์รวมตะวันได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมรับกับมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พื้นที่ของศูนย์รวมตะวันปลอดภัย
สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบสบายใจ