ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

          แหล่งพลังงานเกือบทั้งหมดของระบบภูมิอากาศของโลกมาจากรังสีดวงอาทิตย์ โดยเริ่มต้นจาการที่รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลก…