,

เมื่อระบบการศึกษาต้องขยับเพื่อรับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

การศึกษากับสิ่งแวดล้อม

เป็นข่าวดีมากๆ ในเรื่องของผู้ใหญ่ในระดับรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงขนาดที่ว่ากำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวถึง 20 ปี ทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นไปได้และมีความหวังว่า การบรรจุเรื่องสิ่งแวดล้อมในแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขนาดนี้จะมีส่วนช่วยให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างยั่งยืนได้จริง

จากคลิปข้างบนจะพบว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะระบุเรื่องสิ่งแวดล้อมในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ชัดเจนมาก คือ การเน้นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากลงลึกไปในรายละเอียดจะพบว่ามีรายละเอียดดังแผนภาพด้านล่าง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม-01 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม-02 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม-03 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม-04 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม-05

แน่นอนว่าทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวถึงเบื้องต้น รวมถึงกระทวงศึกษาธิการเองก็ได้มีการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ซึ่งร่างแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (2560-2579) มีรายละเอียดที่น่าสนใจในแง่ของการยกเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญดังแผนภาพด้านล่าง

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2574 ในแง่สิ่งแวดล้อม

สามารดูฉบับเต็มได้ที่ด้านล่าง

 

เป็นที่น่าชื่นใจว่าเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 นี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติผ่านร่างแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (2560-2579) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากอยู่ในฐานะผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็อาจจะต้องมาร่วมกันเริ่มขยับปรับกระบวนทัศน์เพื่อทำตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยอาจจะต้องหันมาสนใจเรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้น  โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการวางแผน,การใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ตลอดจนการประเมินผลถึงประสิทธิภาพการสอนว่านำไปสู่ทักษะการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่

ศูนย์รวมตะวัน คือ ตัวช่วยหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยสถานที่ที่ประกอบไปด้วยห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่มากถึง 25 ไร่ รวมถึงสถานีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น เปิดโลกพลังงาน,โลกร้อน,เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อโลกสวย,บ้านประหยัดพลังงาน,น้ำใช้รู้ใช้น้ำ และเสริมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอพัก,บ้านพัก,สโมสรพลังรมติา,ลานเล่นกิจกรรมต่างๆ บวกกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆทั้งค่ายวิทยาศาสตร์,ค่ายปลูกจิตสำนึกและค่ายประเด็นปัญหาเฉพาะ เช่น ตามรอยโลกร้อน,ตามรอยพลังงาน,ตามรอยสายน้ำ และหลักสูตรอื่นๆตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ เรายินดีเป็นส่วนหนึ่งให้ระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างคนคุณภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะชีวิตที่เป็นมิตรเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

 

สนใจติดต่อหรือปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
Association for the Development of Environmental Quality (Thailand)
45/10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73210โทร : 02-2408-1600 ถึง 03
มือถือ: 08-2358-4614, 08-2358-4616
แฟ็กซ์ : 02-2408-1601 และ 03
email:[email protected]

Facebook: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษา
  • คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ