ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานประชุม “การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ระยะที่ 13”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าร่วมออกบูธในงานประชุม “การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ระยะที่ 13” ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลปทุมธานีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยการออกบูธในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) เพื่อเชิญชวนสถานประกอบการในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมโครงการ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายให้ได้พบปะกับสถานประกอบการอันจะเป็นผลดีต่อการร่วมงานกันต่อไป