วิชาโลกร้อน เริ่มแบบเล็กๆได้ที่โรงเรียนของเรา

     

        เป็นกระแสข่าวที่มีการพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ วิชาโลกร้อน เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาในทุกๆโรงเรียน ประเทศที่เริ่มขยับอย่างจริงจัง คือ ประเทศอังกฤษ และ อิตาลี  โดยจะมีการเริ่มปลูกฝังในชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมปลาย นับเป็นปรากฎการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของประเทศต่างๆที่เข้าร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาผลกระทบอันเกิดจากภาวะโลกร้อน

        สำหรับในประเทศไทยนั้นการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มมีมากขึ้นตามลำดับ เป็นไปตามกระแสโลก ทำให้เราต้องหันกลับมามองตัวเองว่า เราจะสามารถปรับตัวในแง่ไหนเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน แต่หากทางโรงเรียนจะรอให้ทางส่วนกลาง คือ กระทรวงศึกษาธิการให้บรรจุวิชาโลกร้อนไว้ในหลักสูตรแกนกลาง อาจจะต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆ ซึ่งจริงๆแล้วหากโรงเรียนไหนมีความตั้งใจจริงที่อยากให้เด็กๆในโลกเรียนพร้อมรับมือกับภาวะโลกร้อนและทำทุกอย่างให้ดีขึ้นโดยเริ่มจากตัวเอง

          แนวทางการจัดหลักสูตรโลกร้อนที่ไม่ต้องรอกระทรวงศึกษาธิการ

  1. จัดชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในการจัดกิจกรรมโลกร้อน
  2. จัดกิจกรรมลดโลกร้อนโดยใช้ชั่วโมงชมรมหรือชุมนุมที่โรงเรียน
  3. โรงเรียนสามารถบูรณาการเรื่องโลกร้อนไปในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬาสี,กิจกรรมเปิดบ้าน,งานปีใหม่,งานสำคัญอื่นๆของโรงเรียน
  4. บูรณาการเข้าสู่รายวิชาต่างๆตามความเหมาะสม
  5. จัดเป็นรายวิชาพิเศษโดยเกิดจากการร่วมมือระหว่างทุกๆกลุ่มสาระ
  6. จัดเป็นแนวคิดวิชาโครงงานโดยกำหนดธีมให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อน

       มุ่งสร้างทุกอย่างให้เป็นกิจวัตร ปลูกฝังทีละนิด แทรกซึมทีละหน่อย เริ่มจากจุดเล็กๆที่โรงเรียนจะสามารถลงมือทำได้ จากนั้นขยายผลไปสู่การปรับจากนโยบายหรือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน จากหนึ่งโรงเรียนเป็นสอง รวมกันเป็นหลายโรงเรียนทั่วประเทศ ประเทศของเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยดีแน่นอน