กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนวิถีใหม่

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนวิถีใหม่

หลักสูตร 1 วัน

เหมาะสำหรับสถานศึกษาที่ต้องการจัดกิจกรรมในพื้นที่โรงเรียนเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/นักเรียนด้าน การจัดการพลังงานในโรงเรียน

หลักสูตรที่น่าสนใจ

กลุ่มหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักเรียน

1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กลุ่มหลักสูตรบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยา

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์กับการจัดการขยะ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์กับการจัดการน้ำ

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์กับการจัดการพลังงาน

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายได้ที่ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม Facebook : ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี โทร : 02-408-1600 ถึง 03 มือถือ: 096 – 6421093

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม