หลักสูตร STEM ที่ศูนย์รวมตะวัน

หลักสูตร “STEM”

ค่าย STEM ณ ศูนย์รวมตะวัน เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเห็นคุณค่าของพลังงาน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงความรู้และบูรณาการศาสตร์ความรู้ทั้ง 4 ด้านเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการเข้าใจสังคม วัฒนธรรมในบริบทของตนเองและของโลก เพื่อการพัฒนาสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในที่สุด

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม