หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

หลักสูตรการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จากการที่มีบุคลากรที่มีทักษะในการเรียนรู้และการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างเป้าหมายร่วมได้ รวมทั้งหน่วยงานที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเป็นหลักสูตรที่มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ในการทำงาน กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) การสร้างความเชื่อมั่น (Thrust Building) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) รวมทั้งการเป็นผู้นำ (Leadership Skills)

ค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม