วงจรชีวิตของบุหรี่ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเพาะปลูกยาสูบ การผลิตบุหรี่ จนถึงการบริโภคและทิ้งเศษเหลือ มีการปล่อยสารพิษลงสู่สิ่งแวดล้อม ที่สุดท้ายแล้วจะถูกเคลื่อนย้ายในรูปของน้ำที่ปนเปื้อนและไหลไปรวมกันที่แหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเล และมหาสมุทร
     ในการเพาะปลูกยาสูบมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชที่ทำให้ดินปนเปื้อน
ในกระบวนการแปรรูปยาสูบและผลิตเป็นบุหรี่มีการใช้สารคมีหลายชนิด น้ำล้างเครื่องจักรที่มีการปนเปื้อนสารเคมี สุดท้ายก็ต้องไหลไปรวมในแหล่งน้ำ ในขณะที่ ปล่อย
     ในขณะที่การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี่ พบว่า 65% ของก้นบุหรี่จะถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม สารเคมี 4,000 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ที่หลงเหลืออยู่ในก้นบุหรี่ รวมทั้งตัววัสดุที่ใช้ผลิตก้นกรอง ก็จะย่อยสลายและถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำเช่นเดียวกัน 19-38% ของขยะที่เก็บขึ้นมาจากทะเลเป็นก้นบุหรี่