หลักสูตร “เยาวชน Zero Waste”

หลักสูตร “เยาวชน Zero Waste”

หลักสูตรเยาวชน Zero Waste เป็นหลักสูตรที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มีสาระและกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อปัญหา สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งในโรงเรียน ในชุมชน และภาพรวมของประเทศ  และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกของนักเรียนหรือเยาวชน ต่อการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยเริ่มจากตัวเอง ในขณะเดียวกัน นักเรียนที่เข้าค่าย Zero Waste ที่ศูนย์รวมตะวัน จะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในฐานการเรียนรู้ และทดลองทำในสถานการณ์สมมติ และในสถานการณ์จริง ทำให้รู้วิธีการจัดการขยะแต่ละประเภททั้งต้นทางและปลายทางโดยเฉพาะการจัดการขยะในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการขยายผลด้วยการออกแบบหรือปฏิบัติการสื่อสารรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน หรือคิดค้น วิจัย ออกแบบ นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ซ้ำ การหมุนวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดขยะ

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม