เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งผู้นำชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลสารภี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์รวมตะวัน ภายใต้โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ทาง อบต.สารภีจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจแนวทางทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากกิจกรรมสานสัมพันธ์ทีมทำงาน จากนั้นนำสู่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านและอาคารประหยัดพลังงาน หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง และการรู้เลือก รู้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรและบุคลากรของ อบต.สารภี ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างที่น่าสนใจไปปรับใช้ในหน่วยงานต่อไป ซึ่งโดยสรุปแล้วหลักสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน คือ หลัก 3 อ. นั้นคือ อ.อุปกรณ์ – เรียนรู้การเลือกซื้ออุปกรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย รั่วไหลช่วยประหยัดพลังงาน  อ.อาคาร – เรียนรู้การทำให้บ้านหรืออาหารประหยัดพลังงาน และอ.อุปนิสัย – เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณ อบต.สารภีที่ไว้วางใจให้เราจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่อไป โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง