เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักเขตการไฟฟ้านครหลวงรวม 34 ท่านเข้าสู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อน MEA GO” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้เริ่มต้นจุดประกายกับเรื่องเล่าเร้าพลังจาก ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “MEA Green Organization : MEAGO ฝันให้ไกลไปให้ถึง จากนั้นต่อด้วยกิจกรรม walk rally เปิดโลกสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่วันที่สองช่วงเช้าเป็นการเปิดใจ ปรับทัศนคติ มองให้ลึกเข้าสู่ธรรมชาติกับกิจกรรม Nature connection โดยเปิดโอกาสให้ผู้อบรมทุกท่านได้ทำกิจกรรมอาบป่าและสัมผัสกับธรรมชาติสร้างความเข้าและตระหนักจึงถึงคุณค่าของธรรมชาติ ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศริมน้ำแควใหญ่อันสวยงามสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดี และในช่วงบ่ายเข้าสู่กิจกรรมสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์การดำเนินงานฯที่ผ่านมา อุปสรรค ปัญหา ความท้าทาย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมแห่งแรงบรรดาลใจ Share and Change แบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จของการดำเนินงานโดยสำนักงานเขตฯตัวแทนมาเปิดใจเล่าสู่กันฟัง

วันสุดท้ายเป็นวันที่ต้องประมวลผลและสะท้อนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาใน 2 วันเพื่อนำมาระดมสมองและหาจุดคานงัดร่วมสร้าง MEA GO Model เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอบคุณ การไฟฟ้านครหลวงและโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการ MEA GO ปี 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าอบรม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขอขอบคุณจากใจ