ในยุคที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน มลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ตระหนักถึงความสำคัญของ “นิเวศบริการ” ซึ่งเป็นบริการที่ธรรมชาติมอบให้กับเรา

การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ยาก หากเราเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนิเวศบริการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

ความหมายของนิเวศบริการ

นิเวศบริการ (Ecosystem Services) หมายถึง บริการและประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางนิเวศวิทยาต่าง ๆ นิเวศบริการเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหาร น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ บริการเหล่านี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่มีความสมดุลและสมบูรณ์

หลักการของนิเวศบริการ

นิเวศบริการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้:

 1. การสนับสนุน (Supporting Services): เป็นบริการที่ช่วยให้กระบวนการทางนิเวศวิทยาทำงานได้ เช่น
  • วัฏจักรธาตุ: การหมุนเวียนของธาตุต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และคาร์บอน ในธรรมชาติ
  • การเกิดดิน: กระบวนการที่ช่วยสร้างและรักษาคุณภาพดินเพื่อการปลูกพืช
  • การผสมเกสร: การที่แมลงช่วยในการผสมเกสรของพืช ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร
 2. การควบคุม (Regulating Services): เป็นบริการที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความเสถียร เช่น
  • การควบคุมอุณหภูมิ: ป่าไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจน ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • การกรองน้ำ: พื้นที่ชุ่มน้ำและพืชช่วยกรองสารพิษและสิ่งสกปรกออกจากน้ำ
  • การควบคุมโรค: ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ช่วยควบคุมประชากรของสัตว์พาหะโรค ทำให้ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
 3. การจัดหา (Provisioning Services): เป็นบริการที่มอบทรัพยากรที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้ เช่น
  • อาหาร: พืช ผัก ผลไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ที่เราใช้เป็นอาหาร
  • น้ำ: น้ำจืดที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม
  • ยา: พืชและสัตว์หลายชนิดที่ใช้เป็นยารักษาโรค
 4. การให้วัฒนธรรม (Cultural Services): เป็นบริการที่ให้คุณค่าทางจิตใจและวัฒนธรรม เช่น
  • การพักผ่อน: ธรรมชาติที่สวยงามช่วยให้เราผ่อนคลายและมีสุขภาพจิตที่ดี
  • การท่องเที่ยว: สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้
  • การศึกษาวิจัย: ธรรมชาติเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์

แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบแทนระบบนิเวศบริการ

นิเวศบริการเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้กับเรา และการตอบแทนกลับสู่ระบบนิเวศเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบและการมีจิตสำนึกต่อธรรมชาติ นี่คือแนวทางที่เราสามารถปฏิบัติได้:

 1. ลดการใช้พลาสติก:
  • พลาสติกเป็นมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากย่อยสลายยาก และสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของสัตว์ได้ การใช้ถุงผ้า ขวดน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้เป็นวิธีที่ช่วยลดการใช้พลาสติก
  • การลดพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งไม่เพียงแต่ช่วยลดมลพิษในทะเล แต่ยังช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
 2. ลดการใช้พลังงาน:
  • การใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน และการใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้หลอดไฟ LED หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยลดการใช้พลังงานในบ้านเรือน
  • การลดการใช้พลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการตอบแทนระบบนิเวศที่ช่วยควบคุมสภาพอากาศและลดภาวะโลกร้อน
 3. ปลูกต้นไม้:
  • ต้นไม้ช่วยในการผลิตออกซิเจน กรองอากาศ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างๆ เช่น บริเวณบ้าน โรงเรียน หรือในชุมชน จะช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวและเพิ่มคุณภาพอากาศ
  • การปลูกต้นไม้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการตอบแทนธรรมชาติที่มอบบริการต่าง ๆ ให้กับเรา
 4. อนุรักษ์น้ำ:
  • ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น การปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้งาน การซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วไหล และการใช้ระบบประหยัดน้ำในห้องน้ำ รักษาความสะอาดของแหล่งน้ำโดยไม่ทิ้งของเสียหรือสารเคมีลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล
  • การอนุรักษ์น้ำเป็นการสนับสนุนระบบนิเวศที่ช่วยกรองน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นบริการสำคัญที่ธรรมชาติมอบให้กับเรา
 5. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:
  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้
  • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลพิษและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการตอบแทนธรรมชาติที่มอบบริการที่มีคุณค่าให้กับเรา

การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสร้างมลพิษ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

 1. การบริโภคอย่างมีสติ:
  • เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดการขนส่งและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เลือกซื้อผักผลไม้ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี
  • การบริโภคอย่างมีสติช่วยลดปริมาณขยะและสนับสนุนระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้บริการทางนิเวศสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 2. การลดขยะ:
  • นำขยะไปรีไซเคิลและลดการใช้สินค้าที่ทำให้เกิดขยะมาก เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ขวดน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
  • การลดขยะช่วยลดภาระในการกำจัดขยะและลดมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบนิเวศในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. การเดินทางอย่างยั่งยืน:
  • ใช้การเดินทางด้วยการเดิน การใช้จักรยาน หรือการใช้รถสาธารณะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทน เช่น รถไฟฟ้า หรือรถยนต์ไฟฟ้า
  • การเดินทางอย่างยั่งยืนช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดการใช้พลังงานฟอสซิล ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบนิเวศในการควบคุมคุณภาพอากาศและสภาพอากาศ
 4. การสนับสนุนองค์กรและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม:
  • เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เก็บขยะ หรือบริจาคเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับชุมชนในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  • การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นการตอบแทนระบบนิเวศที่ให้บริการต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

นิเวศบริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน การที่เราตระหนักถึงความสำคัญของนิเวศบริการและดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการตอบแทนกลับสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง การทำสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ หากเราทุกคนร่วมมือกัน


อ้างอิง:

 • Millennium Ecosystem Assessment (MEA). (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.
 • Constanza, R., et al. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature.
 • Daily, G.C. (1997). Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems.