โปรแกรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มาเป็นหมู่คณะ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร/พนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสามารถนำบุคลากรเป็นหมู่คณะมาเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวัน โดยเลือกหลักสูตรต่าง ดังนี้