หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร/ชุมชน”

หลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร/ชุมชน” เป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการการปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ให้เกิดกับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติการด้วยตนเอง โดยเริ่มจากโจทย์หรือภาระกิจทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเรียนรู้ในสถานีความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีความรู้ด้านพลังงาน น้ำ หรือขยะ ฯลฯ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาปฏิบัติการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด นอกจากนั้น ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมยังมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร ผู้นำหรือคณะทำงานของหน่วยงาน หรือพนักงาน/บุคลากรทั่วๆ ไป

© Copyright 2023 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม